Státní jazykové zkoušky

Státní jazykové zkoušky jsou zkoušky určené pro nejširší veřejnost ve třech stupních - základní (B2), všeobecná (C1) a speciální (překladatelská nebo tlumočnická - C2). Speciální státní jazykovou zkoušku je možné skládat teprve po složení všeobecné státní jazykové zkoušky nebo zkoušky stejného stupně společného evropského referenčního rámce.

Nejdříve se koná písemná část a pokud kandidát uspěje je pozván k ústní části, která se koná nejdříve 14 dní po písemné části.

Písemná část se skládá ze 4 subtestů - porozumění čtenému textu, volný písemný projev (sloh), porozumění slyšenému textu a test gramatických a lexikálních struktur. Aby kandidát uspěl, musí uspět minimálně ve 3 ze 4 částí a alespoň z jedné části musí být hodnocen stupněm 1 nebo 2. Celkově musí získat alespoň 65 % bodů.

Ústní část se skládá před tříčlennou komisí. K ústní části je pozván kandidát, který uspěl v písemné části. Téma zkoušky si kandidát vylosuje. Jedná se o běžné konverzační okruhy. U státní všeobecné jazykové zkoušky uvádí kandidát 5 literárních děl, které přečetl v originále, a součástí zkoušky jsou také reálie.

Podrobnosti jsou uvedené ve Zkušebním řádu, který je přílohou Vyhlášky MŠMT ČR o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách čís. 33/2005 Sb.

Na naší škole je možné skládat pouze základní a všeobecnou státní jazykovou zkoušku.

Zkoušky jsou zohledňovány při přijímacím řízením na vysoké školy v České republice.

Zkoušky se konají ve 2 termínech

  • v jarním (písemná část v květnu)
  • v podzimním (písemná část v listopadu).

Úroveň zkoušek podle Společného evropského referenčního rámce (SERR)

  • základní: B2
  • všeobecná: C1

Délka zkoušek

  • písemná část: ca 4 hod.
  • ústní část: cca 15 – 20 min.